?smail KOLAT
Yönetim Kurulu Ba?kan?

?stanbul Üniversitesi ??letme Fakültesi mezunudur. 1976 y?l?ndan itibaren Soyta? Holding A.?. bünyesindeki çe?itli ?irketlerde görev alm??t?r. 1981-1983 y?llar? aras?nda Libya’da d?? müteahhitlik hizmetlerinde, 1984-1985 y?llar? aras?nda ?ngiltere’de d?? ticaret konular? ile ilgili görevlerde de bulunmu?tur. ?ngilizce bilmektedir. 1998 y?l?ndan itibaren Soyta? Holding A.?. ve grup bünyesindeki di?er ?irketlerde yönetim kurulu ba?kanl??? ve murahhas aza görevinin yan?nda, halen Adata? A.?. yönetim kurulu ba?kanl???n? sürdürmektedir.

E – Mail: ismailkolat@soytasholding.com.tr


?brahim Sinan KOLAT
Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili

Sinan Kolat, Robert Kolej ve Sabanc? Üniversitesi I?letme Fakültesi mezunudur. Profesyonel kariyerine Ernst&Young Risk Analizi Bölümü’nde ba?lam??t?r. Ard?ndan MicroCDP ?irketinde görev ald?ktan sonra Soyta? Holding bünyesine kat?lm??t?r. Halen Adata? A.?.’de Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili olarak görevine devam etmektedir.

E – Mail: sinankolat@soytasholding.com.tr


 

© Copyright Adata? 2011. All rights reserved.