Hakk?m?zda

Soyta? Holding A.?. taraf?ndan Aral?k 1982 y?l?nda ?stanbul merkezli olarak kurulmu?tur. Soyta? Holding A.?.’nin bir i?tiraki olarak, gruba ait Büyükada’da bulunan arazi üzerindeki tatil tesisinin mülkiyet ?irketidir.

?imdiki ad? Sunset Mavi Büyükada tesisi, Marmara Denizi’nin ortas?nda bulunan ve Prens Adalar? diye adland?r?lan dokuz adan?n en büyü?ü ve en ye?ili olan Büyükada’da kurulmu?tur. Her taraf? çam ormanlar?yla kapl? olup özgün bitki örtüsü, do?al plajlar? ile bir do?a harikas?d?r. 2000 y?ll?k bir tarih ve kültür mozai?i olan Büyükada, ?stanbul ilinin en eski tatil beldesi say?l?r. ?ehrin merkezine yak?nl??? ve ula??m kolayl??? dolay?syla tatil tesisimiz tercih sebebidir. Adan?n bat? ucunda geni? çaml?k bir bahçe içindeki, biri ah?ap tarihi iki bina ve bir ek binadan olu?an tesisimiz, apart otel hizmeti veren tek tesis niteli?i ta??r. Huzur veren sessizli?i, ku? c?v?lt?lar?, bol oksijeni, bozulmam?? do?as? ile görülmesi ve ya?anmas? gereken bir yerdir.

© Copyright Adata? 2011. All rights reserved.