S?kça Sorulan Sorular

ORTAK OLARAK NORMAL KULLANIM ?EKL?M?Z ;

Basit olarak sistemimiz ?u ?ekilde i?lemektedir. Hisse senedi sahibi ortak (ortakl???n? belgelendirmi?) Adata? A.?. orta?? olarak kabul edilir. A?a??da aç?kland??? gibi ki?iler sadece ?irket orta??d?r. Nisan 2016 Genel Kurulu’nda 2017 y?l?ndan itibaren Adata? A.?. konaklamas? durdurulmu?tur.

ADATA? A.?. ORTAKLARINA ÖZEL

SÖZLE?ME – H?SSE SENED? – ORTAKLIK ?LE ?LG?L? SORULAR

1.Y?llar önce sözle?me yapm??t?m ( veya yapm??lar ) , ancak ortak olunmam??, hisse senedi al?nmam?? ne olacak? Durumum nedir?

 • ?irketimizde , ilk sat?? i?lemlerine ait bir ar?iv bulunmamaktad?r. Proje sat?? a?amas?ndan sonra, proje sahibi ?irket mü?terilerinin hisse senetlerini almalar? için, çe?itli kereler mektupla ve hatta gazete ilan? ile davet etmi?lerdir. Projeden sat?n alan mü?terilerin tamam?na yak?n? bu i?lemi yaparak, ?irketimize ortak olmu?lard?r. Kendilerine hisse senetleri teslim edilmi?tir. Teslim al?nmam?? hisse senetleri için, proje sahibi ?irkete ( sat?? sözle?mesi yapt???n?z ) müracaat?n?z gerekmektedir.

2.Hisse senedi nedir ? Neden önemlidir ? 

 • Hisse Senedi ortakl??? gösteren haklar?n?z? belgeleyen k?ymetli evrakt?r. Bu belge olmadan ?irket ortakl???n?n ve haklar?n ispatlanma ?ans? bulunmamaktad?r.

3.Mülkiyet ?irketleri (Adata? A.?., Akta? A.?. , Fota? A.?. , Devtur A.?. ) nedir? Niye ortak olmam gerekiyor? Ortak olmazsam ne olur?

 • Tesislerin Tapu mülkiyetleri, bu ?irketlere aittir. K?saca, tesislerin sahipleri bu ?irketlerdir.
 • Bu mülkiyet ?irketlerinin ortaklar?  ana statülerinde belirlenmi? öncelikli kullan?m  karar? gere?ince, belirlenmi? haklardan sadece ortak olanlar  yararlanabilirler.
 • Ortak olmayanlar ise Tesislerden münferit olarak  yararlanabilirler.

4.Hisse senedi al?nm??, fakat daha sonra kaybedilmi? , bulunam?yor . Ne olacak ?

 • Hisse Senetleri hamiline oldu?undan, ilgili hisse senedi kimin elindeyse o ki?iye ait olacakt?r. Bu nedenle “hisse senedi iptal” dava aç?lmas? gerekmektedir. Bu konuda avukat?n?za dan??man?zda fayda vard?r.

5.Sermaye art??? hakk?nda nas?l bilgi alabilirim?

 • ?irketlerimiz gerekti?inde zaman zaman sermaye art??? yapmaktad?r. Bu art??lar ilgili ?irket ortaklar?m?za genel kurullarda onayland?ktan sonra duyurulur. Belirlenen süre içinde art??lara kat?lan üyelerimiz kendilerine özel tutarlar? sermaye art?? hesaplar?na yat?r?r. Sermaye art???nda bulunan orta??m?z?n hissesi genel art?? tutar?na ve hisse adedine göre artar. Bilgiler ?irketimiz taraf?ndan tutulmaktad?r.

 6.    Adata? A.?. ?irket hissedar?y?m. ?irket kar pay? haklar?m, temettü haklar?m nedir ?

 •  ?irket hissedar? bütün ortaklar, ?irketin kar etmesi ve de genel kurulda kar da??t?lmas?na karar verildi?inde, hisseleri oran?nda kar pay? almaya haklar? vard?r. Bu durum olu?tu?unda ?irket ortaklar?na bilgilendirme yap?l?r. Hissedarlar?n Türk Ticaret Kanununda belirtilen bütün haklar? geçerlidir.

KULLANIM ?LE ?LG?L? SORULAR

6.Adata? A.?. hissedar?y?m. Büyükada tesisinden faydalabilirmiyim ? ba?ka tesislerden faydalanabilirmiyim ?

7.Bu bir devre mülk müdür?

 • Bu bir devre mülk ya da devre tatil sistemi de?ildir. Mülkiyet tamamen ilgili ?irkete aittir. Bu ?irkete ortak olan üyelerin ( hissedarlar?n) tesislerden öncelikli kullan?m hakk? vard?r. Bu hakk?n kullan?m ?artlar? ayr?ca ( kullan?m yönetmeli?inde ) belirlenmi?tir. Ki?isel bir mülkiyet söz konusu de?ildir. Herhangi bir ki?isel tapu  söz konusu de?ildir. Devre mülk tapusu veya devre tatil sözle?mesi vs. söz konusu de?ildir.

H?SSE DEV?R – SATI? – ?ADE- M?RAS ?NT?KAL ?LE ?LG?L? SORULAR

8.Hissemi, haklar?m? devretmek istiyorum. Ne yapaca??m ?

9.Hissemi ?irkete iade etmek istiyorum. Ne yapaca??m ?

 • ?irketimizin bedel kar??l??? iade alma program? yoktur. Sadece sistemden ayr?lmak ve ortakl???n?z? sona erdirmek isterseniz, bedelsiz devir i?lemi yapabilirsiniz. Böyle bir durumda e posta ile ?irketimize müracaat edebilirsiniz.

10.?irkete olan geçmi? borçlar?ma kar??l?k, hissemi  bedelsiz iade etmek istiyorum. Nas?l yapabilirim ?  

 • Borçlar?n?za istinaden bedelsiz devir yapabilmek için as?l hisse senedi foto?raf?n?, nüfus cüzdan örne?i ve ileti?im bilgi formunu iletisim@sunsetmavi.com adresine göndermeniz gerekmektedir.
 • Talebinizi net bir ?ekilde iletmenizi önemle rica ederiz.
 • Bedelsiz devir talebinize göre size gönderilecek “Hisse Devir Sözle?mesi”ni doldurup. Bu sözle?menin asl? ile hisse senedi asl?n?z? kargo ile ?irket merkezine göndermeniz gerekmektedir.

11.Bu sistemden ç?kmak istiyorum. Art?k mesaj vs almak istemiyorum. Beni art?k aramay?n. Ne yapmam laz?m ?

 • Sistemden bedelsiz devir yaparak ç?kabilirsiniz.
 • Bedelsiz devir talebinize göre size gönderilecek “Hisse Devir Sözle?mesi”ni doldurup. Bu sözle?menin asl? ile hisse senedi asl?n?z? kargo ile ?irket merkezine göndermeniz gerekmektedir.

12.Miras olarak bu hisseler ve haklar taraf?ma/m?za  kald?. Veraseten intikalini nas?l yapabilirim ?

13.1 ki?iden fazla, ortakl? hisse sahibi olunma durumunda, ileti?im ve yetki nas?l olacak ?

 • Ortaklardan biri di?er ortaklar taraf?ndan imzal? olarak “Tek yetkili” k?l?nacakt?r. ?lgili evrak?n bir örne?i iletisim@sunsetmavi.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

?LET???M – ADRES DE????KL?KLER? – ÖZLÜK B?LG?LER? ?LE ?LG?L? SORULAR

14.Adres ve ileti?im bilgilerimde de?i?ikli?im var. Ne yapmam laz?m ?

15.Burada bulamad???m soru ve cevaplar için ne yapmam gerekiyor?.

 • Tüm sorular? dikkatlice incelemenizi önemle rica ederiz. E?er sorunuza yan?t? “S?kça Sorulan Sorular” alan?nda bulamad?ysan?z. Bu durumu belirterek iletisim@sunsetmavi.com adresine sorunuzu iletebilirsiniz.

 16.?irket merkezine gelirsem, bir yetkili ile görü?ebilirmiyim.?

 • Merkez ofisimizde genel bilgilendirme ya da bilgi almak için bir birim bulunmamaktad?r.
 • www.adatas.com.tr sayfam?zdaki “S?kça Sorulan Sorular” alan?n? incelemenizi, farkl? bir sorunuz var ise iletisim@sunsetmavi.com eposta adresine eposta ve 0212 252 07 09 no.lu faks ile talebinizi gönderebilirsiniz. 0850 811 32 90 no.lu telefonumuza sesli mesaj b?rakabilirsiniz. (Sesli yan?tlar?n?zda eposta adresi ve ortak ad soyad bilgisini b?rakman?z önemlidir.)

 17.?nternet, web sitesi, e-posta vb konularda bilgim yok. Ne yapaca??m ?  E posta kullanm?yorum, nas?l ileti?im kuraca??m ?

18. ?stedi?iniz belgeleri size nas?l ula?t?raca??m ? taramadan geçirip, e posta göndermem yeterli midir ? fax olarak göndersem de elinize geçer mi ? posta olarak yollayabilir miyim ?

 • ?stenilen belgeleri iletisim@sunsetmavi.com adresine epostayla iletmeniz yeterlidir.
 • Asl? istenen belgelerin kargo veya posta ile gönderilmesi yeterlidir.
 • 0212 252 07 09 no.lu faksa da gönderim yapabilirsiniz. Faks ile yapaca??n?z bildirimlerde size ula?abilece?imiz eposta adresi ve faks numaras? bildirmeniz gerekmektedir.

19.?leti?im adresinize ya da faksa iletti?imiz sorular nas?l yan?tlan?r?

 • Gelen sorular ilgili bölümlere gider, ?irketimiz kendi içinde de?erlendirir, ara?t?r?r ve cevap haz?rlayarak kar?? tarafa gönderir. Sanal ortamda çal???l?r. Çal??ma saatleri ve mekanlar? esnektir. Ofise ba?l? de?ildir.

20.0850 811 32 90 no.lu hat hangi amaçla kullan?l?r, kimler mesaj b?rakabilir?

 • 0850 811 32 90 no.lu hatt?m?z ortaklar?m?za özel bir hatt?r, ortakl?kla ilgili konularda mesaj b?rakabilir.

21.0850 811 32 90 no.lu telefona b?rakt???m mesaja nas?l dönü? yap?lacak?

 • Ücretsiz hatt?m?za ortakl?kla ilgili b?rakt???n?z sesli mesajlarda, ortak ad?, eposta adresi ve faks numaran?z? b?rakman?z önemlidir. ?leti?im bilgileri ve konusu net olan mesajlara de?erlendirme sonras?nda eposta ile ya da faks ile geri dönü? yap?lacakt?r.

© Copyright Adata? 2011. All rights reserved.